Algemene Voorwaarden


 1. Algemeen
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beautysalon BeUnique en de cliënt. Mocht van deze voorwaarden afgeweken zijn is dit schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend. Door het toestemmingsformulier te tekenen gaat de cliënt akkoord met al deze voorwaarden.

 3. Inspanningen Beautysalon
 4. Beautysalon BeUnique zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

  1. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan de schoonheidsspecialiste worden gemeld.
  2. Beautysalon BeUnique is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  3. Beautysalon BeUnique zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

 5. Afspraken
  1. De cliënt moet bij verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak dit aan Beautysalon BeUnique melden.
  2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet-tijdig nakomt, mag de Beautysalon 50% van het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekenen.
  3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
  4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en een nieuwe afspraak inplannen.
  5. De Beautysalon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan de cliënt melden.
  6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.1 tot en met 3.6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
  7. Helaas is in de praktijk gebleken, dat het volgende punt nogal voor een discussie kan zorgen. Dus voor de duidelijkheid, alle nabehandelingen dienen na 2 maanden plaats te vinden, dit is uw eigen verantwoordelijkheid. Er kan geen rekening worden gehouden met overmacht. NA DEZE 2 MAANDEN VERVALT DE GRATIS NABEHANDELING, HIEROVER VALT NIET TE DISCUSSIEREN.

 6. Persoonsgegevens & privacy
  1. De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste vóór/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft, dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
  2. De schoonheidspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
  3. De Beautysalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  4. De Beautysalon zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
  5. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
  6. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 7. Betaling
  1. De Beautysalon vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten op de website.
  2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
  3. Aanbiedingen en acties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
  4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

 8. Aansprakelijkheid
  1. De Beautysalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook ontstaan, omdatde schoonheidsspecialiste van gemelde Beautysalon is uitgegaan van door de cliëntverstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen,medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
  2. De Beautysalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

 9. Klachten
  1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking, worden gemeld aan de eigenaar van de Beautysalon.
  2. De Beautysalon zal uiterlijk binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
  3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal de Beautysalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
  4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal de Beautysalon het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.

 10. Garantie
  1. De Beautysalon geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.
  2. Deze garantie vervalt indien:
   • De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
   • De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt;
   • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
   • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 5 werkdagen heeft opgevolgd;
   • De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt;
   • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

 11. Beschadiging en/of diefstal
  1. De Beautysalon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
  2. De Beautysalon meldt diefstal altijd bij de politie.

 12. Behoorlijk gedrag
  1. De cliënt behoort zich in de Beautysalon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
  2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste van de Beautysalon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
  3. Bij de Beautysalon wordt gewerkt volgens de hygiëneregels voor permanente make-up.
  4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houdt aan de persoonlijke hygiëneregels.

 13. Recht
  1. Op elke overeenkomst tussen de Beautysalon en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
  2. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Beautysalon BeUnique en zijn ook in de salon beschikbaar.
Ingeschreven bij KVK onder nr. 70176027